Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Actua extra garantie en verzekering 

Dat extra beetje zekerheid

Wie een dure aanschaf doet wil hier zo lang mogelijk plezier aan beleven. Gebeurt er iets met uw dure apparatuur, dan kan het zijn dat dit binnen de fabrieksgarantie valt. Maar wat als het gaat om vallen, stoten, diefstal of als de apparatuur na de fabrieksgarantie kapot gaat? Naast het wettelijk recht geeft de fabrikant een beperkte garantie op apparatuur. Gaat uw apparatuur defect na de fabrieksgarantieperiode, dan komen er vaak kosten voor uw rekening.

Met een garantieverzekering van Actua kunt u de fabrieksgarantie verlengen. Daarnaast biedt onze garantieverzekering ook dekking bij externe onheilen en diefstal. Gaat uw apparatuur defect door bijvoorbeeld vallen of stoten, dan wordt dit door Actua vergoed. Deze bijkoop garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. De aangeboden garantie doet dus geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar u altijd recht op heeft.

Heeft u een garantieverzekering afgesloten, dan betaalt u geen kosten voor te vervangen onderdelen. Ook betaalt u geen kosten voor de reparatie. Bij reparatie dient u de kosten aan de reparateur voor te schieten en kunt u deze eenvoudig bij Actua d.m.v. een schadeformulier declareren, deze kunt u o.a. downloaden via www.actua.nl Bij televisiewinkel.nl hanteert Actua géén eigen risico en zijn eventuele voorrijkosten bij niet handzame apparatuur standaard meeverzekerd. Raadpleeg de algemene voorwaarden voor een beschrijving van de exacte dekking. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Actua (info@actua.org). Na het afsluiten van de verzekering en het betalen van de verzekeringspremie ontvangt u binnen zes weken van Actua een dekkingsbevestiging, mocht u deze niet ontvangen dan verzoeken wij u contact op te nemen met Actua.

 

Algemene voorwaarden

Back to top
  Loading...