Televisiewinkel gaat verder als HelloTV!
Ga naar HelloTV >

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan New Retail Company, Bronsstraat 8a-10, 1411 AV Naarden, klantenservice@televisiewinkel.nl.

Ik/Wij* deel/delen* hier mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*:

Besteld op/Ontvangen op:

Naam/Namen:
Adres:

Handtekening:Datum:

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Back to top
  Loading...