Televisiewinkel gaat verder als PlatteTV!
Ga naar PlatteTV.nl >

Klachtenafhandeling

Bij Create2Fit / Televisiewinkel.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht je toch een slechte ervaring hebben met onze service, dan horen wij dit graag. Je kan jouw klacht richten aan ons Hoofd Klantenservice Tim Renes waarna je altijd binnen 1 week uitsluitsel over je klacht krijgt. Voor klachten betreffende producten, verwijzen we je graag naar onze afdeling Klantenservice.

Ben je niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kun je jouw klacht schriftelijk richten aan onze directie.

Create2Fit BV
t.a.v. de directie
Bronsstraat 10
1411AV Naarden

Ook dan krijg je binnen 1 week uitsluitsel over je klacht.

Back to top
  Loading...